intro image

Rady pro klienty

Jak postupovat při předčasném ukončení leasingové nebo úvěrové smlouvy?

 • Nejdříve je potřeba o ukončení (v jakých případech lze zažádat najdete uvedeno ve všeobecných leasingových nebo úvěrových podmínkách, které jsou součástí vaší smlouvy) zažádat buď písemně nebo mailem na adrese:info@peacfinance.cz s přesným uvedením čísla úvěrové nebo leasingové smlouvy
 • Do 5 pracovních dnů od obdržení Vaší žádosti obdržíte od naší společnosti vyčíslenou sumu předčasného ukončení
 • v momentě, kdy ji naší společnosti odsouhlasíte, vystaví naše společnost zálohovou fakturu/vyčíslení částky pro předčasné ukončení úvěru a po zaplacení klientem je leasing nebo úvěr tímto řádně ukončen

Jak postupovat, jestliže chci předmět přemístit nebo dále podnajímat?

 • Příjemce leasingu nebo úvěru není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele leasingu nebo úvěru měnit umístění předmětu leasingu nebo úvěru nebo ho dále podnajímat, je tedy povinný písemně nebo mailem na adrese:info@peacfinance.cz o změnu zažádat

Jak postupovat v případě změn na straně příjemce leasingu nebo úvěru např. změna sídla společnosti, fúze společnosti, převod smlouvy na třetí stranu?

 • Ve všech případech je nutno tuto skutečnost oznámit písemně nebo mailem na adresu: info@peacfinance.cz naší společnosti
 • Do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení obdržíte od naší společnosti vyjádření o dalším postupu v případě fúze nebo převodu smlouvy na třetí stranu
 • Do doby oznámení případné změny adresy pro doručování se považují veškeré písemnosti zaslané naší společností na poslední známou adresu klienta za účinně doručené
 • V případě změny právní formy klienta odpovídá klient za plnění smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém odpovídal před touto změnou

Mohu požádat o odklad leasingových nebo úvěrových splátek?

 • Ve výjimečných případech ano, buď písemně nebo mailem na adresu: info@peacfinance.cz s řádným odůvodněním a uvedením čísla leasingové nebo úvěrové smlouvy
 • Každá žádost bude naší společností individuálně posouzena, přičemž na udělení souhlasu nevzniká automatický nárok

Jak postupovat v případě, že potřebuji zapůjčit velký technický průkaz?

 • V případě žádosti o velký technický průkaz je klient povinen o něj zažádat písemně nebo mailem na adrese: info@peacfinance.cz
 • Naši pracovníci následně klientovi velký technický průkaz zašlou doporučeně poštou na udanou adresu klienta v žádosti
 • Po zapůjčení je klient povinen velký technický průkaz vrátit zpět na adresu naší společnosti

Jak postupovat v případě ztráty velkého technického průkazu?

 • Informujete naši společnost na e-mailové adrese: info@peacfinance.cz
 • Sdělíte nám, na jaký dopravní inspektorát požadujete plnou moc k vystavení duplikátu technického průkazu zaslat
 • naše společnost vystaví plnou moc za účelem jednání na dopravním inspektorátu a zašle ji (podepsanou s elektronicky uznanými podpisy) do datové schránky příslušného města/obce.
 • Po vystavení duplikátu technického průkazu je klient povinen originál technického průkazu zaslat na adresu naší společnosti

Jak postupovat v případě vzniklého přeplatku na smlouvě?

 • O vrácení přeplatku je klient povinen si zažádat písemně nebo mailem na adrese: info@peacfinance.cz s přesným uvedením bankovního účtu

Jak postupovat v případě pojistné události?

Individuální pojištění

 • Klient musí pojistnou událost nahlásit, a to e-mailem na adresu info@peacfinance.cz
 • Pro vystavení devinkulace (uvolnění pojistného plnění) musí klient zaslat následující údaje:
 • Číslo leasingové/úvěrové smlouvy (alternativně výrobní číslo)
 • Datum a číslo pojistné události
 • Výše škody (doložení buď cenovou nabídkou na opravu nebo fakturou za opravu)
 • Pojistné plnění se uvolňuje ve prospěch oprávce (v případě, že klient fakturu za opravu již uhradil a tuto úhradu nám doloží, uvolňujeme pojistné plnění ve prospěch klienta).

Pojištění přes naši společnost